Sonucu Daralt
Kategori
Yayıncı Kategori
(x)İslam | Tarih
Etiketler
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 15 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  33
Hz. Muhammed'in (S.A.S) Şemâili ve Örnek Ahlâkı
Unutmayalım ki Hak Teâlâ Hazretleri, Hz. Muhammed (s.a.s)'i en iyi bir şekilde eğitmiş, en güzel ahlâk ile donatmış, onun ahlâkî şahsiyetini kıyamete kadar gelecek Müslümanlar için örnek (Üsve-i Hasene) kılmıştır. Hz. Âişe, kendisine Resûlullah (as.)'ın ahlâkını soranlara: Onun ahlâkının Kur'an olduğunu söylemiştir. Ashâbtan Berâ (r.a.)'nın tespitine göre de Hz. Peygamber (as.), Simaca da, ahlâk itibariyle de insanların en güzeli idi. Resûl-i Ekrem (as.) gerçekten de Kur'ân-ı Kerîm'i en doğru anlayan ve en
21.78 TL. 32.5 TL.
 %  33
Hz. Peygamber'in  Savaş Stratejisi
Savaş insanlık tarihinin en kadim meselelerinden biridir. İnsanlar arası ve devletlerarası sorunların çözümünde başvurulan bir yöntem olmuştur. İnsanlığa yol gösterici olarak gönderilen peygamberler halkası ‎içinde, bu yönteme başvurmak zorunda kalan peygamberler vardır. Allah Resulü Hz. ‎Muhammed ve onun yaşadığı çağ, bu açıdan tartışılan ‎bir dönem olmuştur. O, savaşlar ‎açısından insanlığa örnek olacak bir meşruiyet zemini oluşturmuştur. Vefa, dürüstlük ve sözünde durmak, onun insanlar ve toplumlar arası
13.4 TL. 20 TL.
 %  30
İslam Tarihi (4 Cilt Takım) Sıvama Cilt
Günümüzde ciddi ölçüler dâhilinde kaleme alınıp neşredilen Siyer-i Nebî çalışmalarının her biri, mutlaka bir ihtiyaca cevap vermektedir. Çünkü Resûl-i Ekrem (s.a.s)'in hayatı, Kurân-ı Kerîm gibi her dem taze ve canlı olup, insanlık için rehberdir. Dolayısıyla Kurân-ı Kerîm'in esaslarını daha iyi anlayabilmek için yeni Tefsîr çalışmalarına ihtiyaç olduğu gibi Hz. Peygamber (s.a.s)'in tüm insanlık için ibretlerle dolu olan hayatını gereği gibi ortaya koyabilmek için de yeni Siyer-i Nebî çalışmalarına ihtiyaç
168 TL. 240 TL.
 %  33
HZ. MUHAMMED'İ (sav)   ORYANTALİZME KARŞI SAVUNMAK
19. yüzyıl oryantalistleri her ne kadar ilk dönem siyer kaynaklarına ulaşsalar da İslam'ı ve Hz. Muhammed'i yine Hıristiyan arka planları ve rasyonalist, pozitivist, seküler veya deist altyapılarıyla incelemişlerdir. Neticede selefleriyle hemen hemen aynı sonuçlara varmışlardır. Emir Ali, başta Muir olmak üzere oryantalistlere cevaben savunmacı bir üslupla yazdığı eserlerinde İslam-Hıristiyanlık mukayesesi de yaparak İslam'ın mutlak üstünlüğünü, Hz. Muhammed'in son ve gerçek peygamber olduğunu savunarak, or
15.41 TL. 23 TL.
 %  33
İslam Tarihi (4 Cilt Takım); Hz. Muhammed (S.A.S)
1. CİLT: Günümüzde ciddi ölçüler dâhilinde kaleme alınıp neşredilen Siyer-i Nebî çalışmalarının her biri, mutlaka bir ihtiyaca cevap vermektedir. Çünkü Resûl-i Ekrem (s.a.s)'in hayatı, Kurân-ı Kerîm gibi her dem taze ve canlı olup, insanlık için rehberdir. Dolayısıyla Kurân-ı Kerîm'in esaslarını daha iyi anlayabilmek için yeni Tefsîr çalışmalarına ihtiyaç olduğu gibi Hz. Peygamber (s.a.s)'in tüm insanlık için ibretlerle dolu olan hayatını gereği gibi ortaya koyabilmek için de yeni Siyer-i Nebî çalışmalarına
134 TL. 200 TL.
 %  33
İslam Tarihi 3.cilt (Hulefa-i Raşidin Dönemi)
Bu kitapta Hulefâ-i Râşidîn Dönemi ele alınacaktır. Bilindiği gibi gerçekleştirilen hızlı fütûhatla İslâm'ın yayılışı ve yaşanan iç savaşların dinî, siyasî, sosyal sonuçları açısından bu dönem, Hz. Muhammed (s.a.s)'den sonraki en önemli tarihî dönem olup üzerinde ciddiyetle durulması gerekir. Bu münasebetle bu araştırmada konular incelenirken ana kaynaklarla birlikte okuyucunun daha geniş, daha farklı bilgi ve yorumlara ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla günümüzde bu alanda ilmî çalışma yapan değerli ilim a
33.5 TL. 50 TL.
Tükendi
 %  33
Akademik Hadis Araştırmaları - 1
Einstein'a nispet edilen bir sözde: Yanlış yapmayan insan yoktur; insanlık, yanlışını kabul etmekle ve düzeltmekle olur. denmiştir. Aynen biz de insan olmamız hasebiyle istemeden de olsa pek çok yanlışlar yapabiliyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Burada önemli olan yanlışta ısrar etmemek ve onları kabul edip düzelterek gerçek insanlık onuruna ermektir. İşte elinizdeki eser böyle bir düşüncenin ürünüdür. Bu eserde yer alan makalelerin tamamına yakını daha önce bir şekilde yayınladığımız yazılardan ibaret
23.45 TL. 35 TL.
 %  33
Osmanlı Alim ve Fakihi Muhammed Birgivî'nin Fıkhî Meselelere Yaklaşımı (xvı. Yüzyıl)
Osmanlı Devleti'nin siyasal, toplumsal ve ekonomik açıdan en parlak dönemi Kanunî Sultan Süleyman (926 - 974/1520-1556) ve II. Selim'in iktidarda olduğu yıllar (974-982/1566- 1574) olmuştur. Bu durum idarî ve hukukî konular için de geçerlidir. Osmanlı Devleti'nde icraatlar Hanefî mezhebine göre yapılır, davalar şer'î mahkemelerde görülürdü. Zaman içerisinde ihtiyaçlar sebebiyle şer'î hukukun yanı sıra söz konusu hukuka aykırı olmayan bir nevi tamamlayıcı nitelik taşıyan örfî düzenlemeler yapılmış kan
20.1 TL. 30 TL.
 %  33
Türk-İslam Devletleri Tarihi
Bu kitapta, Türklerin Müslüman oluşundan Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna kadar geçen dönemde Türk-İslâm tarihinin aktörleri olan bazı Müslüman Türk devletleri anlatılmıştır. Bu hacimdeki bir eserde bütün Müslüman Türk devletlerinin ele alınması mümkün olmadığından Karahanlılar, Gazneliler, Harezmşahlar, Ahlatşahlar, Artuklular, Danişmendliler, Dilmaçoğulları, Mengücikler, Saltuklular özet olarak, Selçuklular ise diğerlerine göre daha genişçe anlatılarak, özellikle İlâhiyat Fakültelerinde okutulan İslâm Tarih
22.11 TL. 33 TL.
 %  33
Hadis Usulü ve Tarihi
Yüce Allah'ın Hz. Peygamber vasıtasıyla insanlara bildirdiği İslâm Dini şüphesiz iki temel kaynağa dayanmaktadır. Bunlardan birisi Kur'ân diğeri hadistir. Kur'ân, günümüze kadar hem yazılı olarak hem de ezberleme yoluyla eksiksiz ulaşmış, hadisler ise belli bir dönem ezber ağırlıklı olarak gelmiş, daha sonraları hadisler de kitaplardaki yerini almıştır. Hadislerin daha iyi anlaşılabilmesi, onların zamana göre yorumlanabilmesi ve Hz. Peygamber'in tavsiyelerinden gerekli mesajın alınabilmesi, bir yandan tar
20.1 TL. 30 TL.
 %  33
16-17. Yüzyıllarda İran'da Şiiliğin Seyri
Safevî tarihi hiç şüphesiz İran tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisini oluşturur. Sünni/Şafiî bir tarikatın Kızılbaş Aleviliğe doğru olan seyri, Aleviliğin müstakil bir mezhep kimliğiyle Türkmen bünyeden kopmasına yol açmış, Şah İsmail'in 1501 tarihinde Akkoyunlu başkenti Tebriz'i ele geçirip 12 imam adına hutbe okutmasıyla da Şiîlik İran'da resmi mezhep haline gelmiş ve etkileri günümüze kadar sürecek olan dini, siyasi ve ictimai gelişmelerin önü açılmıştır. Ali Şeriati'nin isabetli bir şekilde a
20.1 TL. 30 TL.
 %  33
XVI. Yüzyılda Bursa Kadınları
Altı yüz yıllık Osmanlı Tarihi üzerinde yapılan araştırmaların, yazılan eserlerin sayısı yüzlerle hatta binlerle ifade edilmektedir. Ancak bunların arasında kadına ilişkin olanları parmakla gösterilebilecek kadar azdır. Yüzlerce yıl, tarih yazıcılarının erkek olması, yapıcılarının da yalnızca erkekler olduğu izlenimini yaratmıştır. Oysa bugün, tarihin yalnızca savaşlar ya da siyasî entrikalardan ibaret olmadığının bilincine varılmış ve sosyal tarih çalışmalarına verilen önem günden güne artmıştır. Ayrıca Os
12.06 TL. 18 TL.
 %  33
İmanın Toplumsal Yansıması
İman kavramı, dinî inancın İslami terminolojideki karşılığıdır. Başta Allah (cc) olmak üzere inanılması gereken objelere inanmayı belirten bu kavram, cam bir fanus içindeki hava gibi dış dünya ile irtibatsız, sadece insanın iç dünyasına ait bir yapılanma değil, aksine onun tüm tutum ve davranışlarına yön veren dinamik bir unsurdur. İman, karşılıklı güveni, emniyeti, emaneti telkin ettiği için hem ferdin psikolojik ?gerilimlerini dengeleyici hem de toplumsal bütünlüğü ve dayanışmayı sağlayıcı bir etkiye sahi
14.74 TL. 22 TL.
 %  33
Hisar; Osmanlı Klasik Döneminde Bursa'da Bir Semt
Bu çalışmada Osmanlı Devletinin ilk başkenti olan Bursanın çekirdeği durumundaki Hisarın klasik Osmanlı dönemindeki durumu ele alınmıştır. Hisar yıkıcı muharebeler olmaksızın teslim alındığından Bizanslılarca inşa edilen şekliyle Osmanlılara geçmiştir. Rumların boşalttığı şehre Türklerin yerleştirilmesinin ardından öncelikle devlet erkânınca başlatılan imar faaliyetleriyle Hisar, kısa zamanda Türk-İslâm çehresi kazanmıştır. Surlarla çevrili olmanın sağladığı güven duygusunun da etkisiyle, burası kent büyüyü
22.78 TL. 34 TL.
 %  33
Bulgaristan Müslümanlarında Dini Islahat Düşüncesi
''Din ilim istiyor biz cahil! Dinde, fende cahil, sanat ve ticarette cahil, fencilerimiz fenni, dincilerimiz de dini bilmiyor. ''Din, din!'' der dururuz. Fakat dini bilmeyiz, dört mezhepten birini bilmeyiz, kitapta arayacak olsak yerini bilmeyiz. Arapçadan haberimiz yok! Hadisten, tefsirden çakmayız, çaksak da açıp bakmayız. Derecemiz derece-i kemal, hep yukardan atarız, ma'lumat değil caka satarız. Pek çoğumuz dinin ruhu olan ilm-i akaidde yavan ve dinin bedeni sayılan fıkıhta yayan! Fakat gel de gör, he
12.73 TL. 19 TL.
Sıralama : Göster :
Sadece stokta Olanlar : 
Toplam 15 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1