Sonucu Daralt
Kategori
Yayıncı Kategori
Etiketler
Yayıncı
(x)Bursa Akademi
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 32 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  32
Tasdik Mantığı: Önermeler ve Mantıkî  (Dedüktif) Kıyaslar Geleneksel Mantığa Giriş -II-
İslam geleneğinde genellikle önermeler ve hükümleri (kazâyâ ve ahkâmuhâ) başlığı altında ele alınan iki önerme arasındaki mantıksal ilişkiler konusunu, bu ikinci kitapta, mantıksal içerme ve eşdeğerlik bakımından yorumlamaya çalıştık. Öte yandan Müslüman mantıkçıların Aristoteles'in basit kıyas sistemini kabul edip, daha da geliştirdiğini biliyoruz. İşte yine bu eserimizde Müslüman Dünyada kullanılmış basit kıyas mantığını, Batılı Ortaçağ formülasyonundan ayrı olarak, yeni, basit bir formülasyonla kurmaya ç
15.64 TL. 23 TL.
 %  32
Mevlid Geleneğinin Önemli Bir Halkası / et-Tenvîr fî Mevlidi's-Sirâci'l-Münîr / İbn Dihye el-Kelbî
İslam dünyasında mevlid merasimleri Fâtımîler zamanında başlamıştır. Fakat Ehl-i Sünnet nezdinde asıl şöhretini kazandıran ise Erbil Atabeyi Muzafferüddîn Kökböri olmuştur. Kökböri'nin mevlid merasimlerini anlamlı kılan bir diğer husus ise Endülüslü büyük bir ilim adamı, kültür tarihçisi ve aynı zamanda seyyah olan İbn Dihye el-Kelbî'nin et-Tenvîr fî Mevlidi's-Sirâci'l-Münîr adlı eseri kaleme almış olmasıdır. Kökböriye sunulan bu eserde; Hz. Peygamber'in nesebi, vasıfları ve efdaliyetinin farklı bir üslupla
68 TL. 100 TL.
 %  32
Türk İslam Edebiyatı Giriş
Türk İslâm Edebiyatı, İslam kültür ve medeniyeti tesiri altında inkişâf eden bir edebiyattır. İçinde geliştiği kültür ve medeniyet havzasının değerlerine bağlı kalarak, asırlardır Türk milletinin duygularına tercüman olmuştur. Karahanlılar devrinde Yusuf Has Hacibin kaleme aldığı Kutadgu Bilig ile başlamış, Türklerin Ortadoğu ve Anadoluya doğru cereyan eden göçleri neticesinde, yeni coğrafyalar, kültürler ve dillerin keşfiyle tekâmül etmiştir. Karahanlılar döneminde ilk ürünlerini veren bu edebiyat, Selçuk
32.64 TL. 48 TL.
 %  32
Hakikat Arayışı el-Münkız Mine'd-Dalâl (Türkçe=Arapça); El-Münkız Mine'd-Dalal
El-Münkız mine'd-dalâl İmam Gazzâlî'nin kendi zihinsel ve rûhî serüvenini İslâm kültüründe benzerine pek rastlayamadığımız bir tarzda anlattığı eserdir. Örneğine az rastlanır bir otobiyografi olmasının yanı sıra 5./11. Yüzyıl İslâm dünyasının inanç ve fikir hareketlerini değerlendiren muhtevası ile İslâm düşünce tarihinin en özgün türlerinden biridir. Başta Türkçe olmak üzere çeşitli dillerde çeviri ve neşri bulunan el-Münkız'ın ilk tahkikli neşri 1939 yılında Dımaşk'ta gerçekleştirilmiştir. Ancak bu neşird
34 TL. 50 TL.
 %  32
Çağdaş Türk Düşüncesinin Heidegger ve Bergson Tecrübesi
Bu eserin ana konusu, Martin Heideger'in Türk aydını tarafından keşfi ve ardından unutulmasının hikâyesidir. Fakat bu hadisenin tam olarak anlaşılabilmesi için, söze girerken önerdiğimiz metodun gereği olarak, Bergson başta olmak üzere, Türk aydınının düşünce dünyasına mühim etkilerde bulunmuş başka düşünür ve problemlere de değinilmiştir. Metnin içinde, kaçınılmaz olarak, birçok yan ve alt tartışmalar, henüz literatüre girmemiş bir takım bilgiler de yer almaktadır. Dolayısıyla okuyucu, zaman zaman hurda te
44.2 TL. 65 TL.
 %  30
Tarihi Süreçte Tasavvuf Ve Tarikatlar
İnsanın fıtratında var olan ve ona doğuştan ilham edilen yaratıcısını arama, bilme, tanıma ve ibadet etme duygusu evrenseldir. Bu sebeple insanın olduğu her yerde din, dinin olduğu yerde de ruhî-mistik bir yapıdan bahsedilebilir. Mistisizm dinler arasında akıp giden büyük bir ruh nehri olarak görülse de, inançlardaki mistik unsurların birbirleriyle ortak yönleri olduğu gibi, onları farklı kılan yönleri de bulunmaktadır. İslam dünyasında ortaya çıkan mistik, deruni, ahlâkî hayata; ruhanî fikir ve hareketlere
87.5 TL. 125 TL.
 %  32
BİR MİZAH ANTOLOJİSİ ÖRNEĞİ: CEVÂMİ'U'L-HİKÂYÂT
Erken dönem mizah ve eğlence edebiyatını içeren kaynaklar doğru analizlerle değerlendirildiğinde, toplumların zaman ve mekân farklılığına rağmen gülme paydasında bir araya geldikleri görülmektedir. Duygu ve zevklerin evrenselliği prensibi, tarih boyunca Türk kültürünü de oldukça etkilemiş ve diğer kültürlerin mizah malzemeleri, özgün edebiyatımız içerisinde yoğrularak renkli figürler ortaya çıkarılmıştır. Dini, coğrafi ve sosyal etkenler göz önünde bulundurulduğunda Türk mizahının en çok etkilendiği kültürl
35.36 TL. 52 TL.
 %  25
Hakikat Arayışı el-Münkız Mine'd-Dalâl (Türkçe=Arapça) Karşılıklı
el-Münkız mine'd-dalâl İmam Gazzâlî'nin kendi zihinsel ve ruhî serüvenini İslâm kültüründe benzerine pek rastlayamadığımız bir tarzda anlattığı eserdir. Örneğine az rastlanır bir otobiyografi olmasının yanı sıra 5/11. yüzyıl İslâm dünyasının inanç ve fikir hareketlerini değerlendiren muhtevası ile İslâm düşünce tarihinin en özgün ürünlerinden biridir. Başta Türkçe olmak üzere çeşitli dillerde çeviri ve neşri bulunan el-Münkız'ın ilk tahkikli neşri 1939 yılında Dımaşk'ta gerçekleştirilmiştir. Ancak bu neşird
33.75 TL. 45 TL.
 %  25
Hakikat Arayışı el-Münkız Mine'd-Dalâl (Türkçe=Arapça) Karşılıklı  (Sıvama)
el-Münkız mine'd-dalâl İmam Gazzâlî'nin kendi zihinsel ve ruhî serüvenini İslâm kültüründe benzerine pek rastlayamadığımız bir tarzda anlattığı eserdir. Örneğine az rastlanır bir otobiyografi olmasının yanı sıra 5/11. yüzyıl İslâm dünyasının inanç ve fikir hareketlerini değerlendiren muhtevası ile İslâm düşünce tarihinin en özgün ürünlerinden biridir. Başta Türkçe olmak üzere çeşitli dillerde çeviri ve neşri bulunan el-Münkız'ın ilk tahkikli neşri 1939 yılında Dımaşk'ta gerçekleştirilmiştir. Ancak bu neşir
41.25 TL. 55 TL.
 %  10
ÇAĞDAŞ ARAP EDEBİYATINDA  İSLÂMÎ EDEBİYAT AKIMINA  BİR BAKIŞ
Günümüzde kimi yenilikçiler, Batıdaki edebiyat akımlarındaki bazı olumsuzlukların arkasına sığınarak modernizm adına tarihsel, kültürel, millî ve dinî değerlere dil uzatmayı gaye edinmişlerdir. İslâm’a göre insan, hayat ve kâinat olgularının dışına çıkarak hayatı anlamsız bulmuşlar ve her şeyde bir keşmekeşliğe gidilmesini istemişlerdir. Böylece çalışmalarında karamsarlık, endişe ve melankolizm dolu psikolojik öğeler ile, nefret, topluma karşı yabancılaşma, geleneklere baş kaldırma, ahlâk dışı ilişkileri ta
45 TL. 50 TL.
 %  30
Sadece Özgürlük
Hayat; Özgürlükle Anlam kazanır. Özgürlük olmazsa, sanat mı, edebiyat mı, hayatın tadı mı, evrenin engin maviliği mi kalır? Benim için yazı deyince, şiir, öykü, roman ve deneme gibi edebiyat geleneğinin ürünlerinden önce, özgür ve tek başına kendi içine dönen ve bu sayede kelimelerle yeni bir dünya kurmaya çalışan insan gelir gözümün önüne. Benim için yazar olmak, insanın kendi içinde sınırlarını bilen gizli ikinci kişiyi, o kişinin iç dünyasındaki duygu atmosferini sabırla ve yıllarca uğraşarak keşfetmesid
23.8 TL. 34 TL.
 %  30
Kalem Kitap Kütüphane
Allah'ın ilk yarattığı şey akıldır yani kalem. İbn Arabî İnsan ağaç ve kitap. İnsan ağaç ilişkisinin sürekli olduğunu anlatmak için şöyle derler: Beşik de ağaçtan tabut da. Fakat biz şimdilik bu konuyla ilgilenmeyeceğiz. Kitap için Batı dillerinde kullanılan book/Buch, kayın ağacı anlamına gelen boc'dan, codex ise ağaç gövdesi manasına gelen caudex kelimesinden türetilmiştir. Kitap ise Arapça, toplamak, dikmek, bağlamak, inci tanelerini dizmek, deri veya kumaş parçalarını birbirine eklemek, yazmak gibi an
42 TL. 60 TL.
 %  30
Aşk ve İrfan Yolunda Bir Ömür Necdet Ardıç Terzi Baba
Muhterem okuyucular, on beş yaşında başladığım tasavvuf hayatımın yaklaşık şu an altmış beşinci senesindeyim. Yedi senesi vekil, kırk senesi asil görevli olmak üzere toplam kırk yedi sene hem eğitim hem de irşad ile geçmiştir ve hâlen aynı şekilde geçmeye devam etmektedir. Bu süreç içerisinde, gerçekten çok zor zamanlar geçirdiğimiz gibi, çok güzel zamanlar geçirdiğimiz de vakidir. İşte elinizde bulunan bu kitap, güzel geçirdiğimiz zamanlarımızdan birinin oluşmasına sebep olan, âdeta bir mükâfat niteliğind
63 TL. 90 TL.
 %  30
19. Yüzyılda Bursa'da Bir Nakşi Mesnevihan Mehmed Emin Kerküki
Tasavvuf tarihine baktığımızda bazı sûfîlerin kendi dönemlerinde değerlerinin bilinmeyip vefatlarından sonra kıymetlerinin anlaşıldığını; bazılarının hayatta iken değerlerinin anlaşıldığını ancak öldükten sonra unutulduklarını görürüz. Bununla birlikte bir kısmının ise hem hayatlarında iken, hem de vefatlarından sonra kıymetlerinin bilindikleri ve unutulmadıkları bir gerçektir. Seyyid Mehmed Emin Kerkûkî sözleri, görüşleri, yetiştirdikleri ve kurduğu tekke ile kendi dönemine damgasını vuran, sonraki asırlar
28 TL. 40 TL.
 %  30
Portreler Bursa'nın Sekiz Güzel Adamı
Bursa'nın yaşayan sekiz güzel adamını yazdık. Onların bu dünyadaki seyr'ini. Bir yȃdigȃr bırakmak istedik öncelikle kendimize. Sonra yaşadığımız bu güzel şehre. Bir güzel hȃtıra. Yazmak, onların seyr'ini anlatmak ne mümkün. Ne haddimize. İşin aslı, gayemiz onları anlamaya çalışmak. Anlamak mümkün mü? Hem anlamasak ne olur ki? Modern bir problem değil mi anlamak. Biz onları anlamasak da severiz. Sahi güzel insanları biz niye yazarız, niye anlatırız. Bu biraz da kendimizi anlatmak değil midir? Onlardan çok k
24.5 TL. 35 TL.
 %  30
TİMUR ALİ BİN ABDÜLKERİM, TÜŞ TABİRNAMESİ
Timur Ali b. Abdülkerim'in Tüş Tabirnamesi; rüya, rüyanın türleri ile ilgili bilgilerin yanında rüyada görülen nesne, varlık ve kavramların ne anlama geldiğini yorumlayan bir eserdir. Bu eser, ses ve biçim bilgisi bakımından Çağatay Türkçesinin özelliklerini yansıtmasının yanında, Batı Türkçesi özelliklerini de taşımaktadır. Bu yönleriyle Tüş Tabirnamesi, Çağatay Türkçesinin son dönemini, gramerini ve söz varlığını araştıran araştırmacılara kaynaklık edebileceğini düşündüğümüz bir eserdir. Bu çalışma giriş
91 TL. 130 TL.
 %  25
Dindarlık Olgusu Sempozyumu
Yüce kitabımız Kur'ân-ı Kerîm dikkatli bir biçimde incelenirse onda inanç, ibadet, ihlas, samimiyet, bağlılık gibi değerlerin bir araya gelmesi ile ortaya çıkan dindarlığın merkezi bir konumda olduğu görülür. Hz. Âdem'in oğlu Hâbil'in kardeşi ile olan ilişkisinde dindarlığın bir yüzü bize gösterilirken Hz. İbrâhim'in ve oğlu Hz. İsmâil'in Allah'a bağlılıklarında dindarlığın diğer bir yüzünü görürüz. Sonucu gerçek dindarlığa varmayan bir Müslümanlık aslında kişiye hakiki mutluluğu yaşatamaz. Aslında dindarlı
71.25 TL. 95 TL.
 %  30
Mevlid
Eski Anadolu Türkçesi dönemdeki eserlerin başında sanat amacı gütmeden, halk için sade dille yazılan mevlitler gelmektedir. Bu mevlitlerden biri de 15. yüzyılda yazılmış olan Gönenli Yahya b. Bahşî'nin Mevlid'idir. Bu çalışma giriş ve beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde Eski Anadolu Türkçesi dönemi ve mevlit türü hakkında bilgi verilmiştir. 1. Bölümde Gönenli Yahya b. Bahşî'nin hayatı, eserleri ve Mevlid'i üzerinde durulmuştur. 2. Bölümde Mevlid, ses ve şekil bilgisi açısından ele alınmış; Mevlid'
91 TL. 130 TL.
Tükendi
Sıralama : Göster :
Sadece stokta Olanlar : 
Toplam 32 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1